Đóng

Giấy Bóng Kính

Giấy Bóng Kính

Đặc điểm

  • Mỏng, phẳng, mịn, nhẹ.
  • Chịu nước, không khí và dầu mỡ.
  • Giấy bóng kính trong và bóng kính bóng.

Mục đích sử dụng

  • Túi đựng thực phẩm, phong bì, tem, gói hoa, v.v.

Trọng lượng

  • 90~350gsm